2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Håndtering av søppel

Søppeldunker langs etter trevegger er brannfarlig og uestetisk. Vi sammarbeider blandt annet med renovasjonsavdelingen i kommunen og brannvesnet for å framskynde bedre løsning.

En av de løsningene som man har god erfaring i resten av Europa og blandt annet i Stavanger og Bergen, er langt mer brannvennlig og mye mer estetisk.

Det går ut på at man har konteinere under bakken som tømmes jevnlig.

Vi skal legge ut informasjon fortløpende om løsningen og fremdriften.

Framtidsrettet og estetisk avfallsløsning
Det implementeres nye, estetiske og fremtidsrettede avfallsløsninger flere steder i regionen: Torvmoen i Søgne og Justnes Halvøya i Kristiansand
Undergrunnsystemet er en løsning for de kommende årtier. Større volumer kan samles i de underjordiske beholdere. Beholdere er utstyrt med elektronikk som varsler selv når det er tid for tømming.
Undergrunnsystemet er derfor besparende for både økonomi og miljø.
Slik bruker du undergrunn avfallsstasjoner
Du har fått utdelt brikker som åpner innkastlukene.
1. Du aktiverer først innkastet ved å ta hånden midt på displayet.
2. For så å åpne luken legger du
brikken med flatsiden på ”brikke-
bildet”, til høyre i dis­playet.
Husk:
Hjelp til å holde det rent og ryddig, ikke sett igjen avfall ved containerne.
Restavfall puttes i plastposer som før. Knytt alltid igjen posen før du kaster den i restavfallscontaineren.
Plastemballasje skal være ren før det kastes i plastemballasjecontaineren.
Pass på at luken går igjen etter bruk, gi den eventuelt en liten dytt.
Ikke fyll oppi luken så mye avfall, eller så store gjenstander, at avfallet ikke faller ned i containeren.
Pass på så du ikke mister nøkkelknippe, mobiltelefon eller annet oppi containeren når du kaster avfall.
Ta godt vare på brikkene, husk at de skal følge boligen / leiligheten ved flytting.
Dersom du har mistet brukerbrikken, kontakte Avfall Sør AS på , telefon 38 17 70 70
Riktig sortert
Gjenvinningsstasjoner: Følgende kan leveres på gjenvinningsstasjoner (se www.avfallsor.no)
Her finner du ditt lokale gjenvinningsstasjon:
Kristiansand: Randesund Gjenvinningsstasjon (0700-1500, tor 0700-1900, lør 0800-1500)
Søgne: Høllen- Vest Gjenvinningsstasjon
Glass, medisiner, oljerester, malingsrester og andre kjemikalier, Bygningsrester, store gjenstander, klær, møbler brukte maskiner, husholdningsapparater og elektriske artikler.
Sortert glass, metall- og plastemballasje kan leveres til returpunkter (se www.avfallsor.no)
Her finner du ditt lokale returpunkt:
Kristiansand: Jutvik v/ P.plass, Jærnesheiea v/ parkering, Meny Olav Trygvassonsvei
Søgne: Tangvall v/ ICA, Langenes v/ KIWI, Høllen Brygge
Tømming
Undergrunn avfallsbeholdere er utstyrt med varslingselektronikk som angir fyllingsgrad. Dette overvåkes hos Avfall Sør AS, og det bestilles transport/ tømming når beholdere er fulle.
Farlig avfall
Miljøgifter- også ditt ansvar
Vi kaller gjerne miljøskadelig avfall for farlig avfall. Farlig avfall må tas hånd om i egne anlegg for destruksjon, gjenvinning eller forsvarlig lagring.
De farligste stoffene i dette avfallet brytes svært langsomt ned i naturen. De kan tas opp av planter, dyr og mennesker når de lekker ut i vann, jordsmonn og luft. En rekke produkter inneholder slike gifter, og selv små mengder utslipp i kloakk eller fra søppelfyllinger kan skade miljø og organismer- inkludert oss selv.
Kast aldri farlige stoffer i avløp eller i avfallsbeholdere. Oppbevar dem trygt og kvitt deg med dem på en riktig måte!
Rød oppsamlingskasse
Alle husstander har fått tildelt en barnesikret oppsamlingskasse for farlig avfall. Farlig avfall må så langt råd er oppbevares i originalemballasje, eller merket emballasje som forteller hva den inneholder. Er du i tvil, ber vi deg ta kontakt med oss for råd. Farlig avfall skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Bilbatterier, knappecellebatterier, oppladbare batterier, mobiltelefoner, hårfønere, radioer etc. skal leveres hos gjenvinningsstasjon eller hos forhandlere som tar i mot disse. Ta kontakt med Avfall Sør dersom du mangler oppsamlingskasse.
Dette er farlig avfall
Olje- og oljeprodukter: Spillolje, motorolje, andre olje-, diesel- eller bensinholdige produkter etc.
Malingprodukter og lim: Flytende rester av maling, lakk, lim, løsemidler fargestoffer og lignende.
Impregnerte trematerialer: Lever impregnert trevirke i egen container på gjenvinningsstasjoner.
Rengjøringsmidler og kjemikalier: Flekkfjerningsmidler, pussemidler, rustfjerner, motorrens, låsespray, avfrostningsvæsker og lignende.
Plantevern- og skadedyrmidler: Ugressmidler, insektgift, muse- og rottegift, soppdrepende stoffer og lignende.
Batterier, lysstoffrør. Sparepærer og lignende: Alle batterier uten miljømerking (knappecellebatterier og oppladbare batterier). Termometre, lysstoffrør, sparepærer m.m.
Medisiner leveres til apotekene.
Mer informasjon
Internett:
Henvendelser:
www.avfallsor.no Mange praktiske opplysninger om gjenvinning og avfall fra regionens renovasjonsselskap
www.gronnhverdag.no Grønn Guide er Miljøheimevernets nettsted for deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen
www.loop.no Sidene som forteller deg hvordan du kan kvitte deg med avfallet ditt- på en miljøvennlig måte.
Odin.dep.no Miljøverndepartementets nettsted med mange lenker til andre informasjonskilder.
Avfall Sør AS svarer på spørsmål om søppel og hjelper deg dersom du har et problem med avfallsordningen.
Forskrifter om renovasjon ligger til grunn for avfallsordningene, og kan fåes ved henvendelse til oss.
Du kan få kjørt tilbehør hos oss:
Avfall Sør AS,
Vigeveien 52,
4633 Kristiansand.
Ekstra poser til bio- avfall
Kurv for matavfall
Rød kasse til farlig avfall
Grønn kasse for papiravfall
Tlf 38 17 70 70
www.avfallsor.no
Hva skjer med avfallet?
Avfall Sør AS har som mål at mest mulig avfall brukes på nytt. Her er en oversikt som viser hva som skjer med de vanligste formene for søppel:
Bioavfall blir til kompost- og jordprodukter som benyttes i kjøkkenhager, i landbruket og i park- og grønt anlegg.
Papir og papp går til norske og svenske papirfabrikker og blir blant annet til avispapir, toalettpapir og tørkeruller.
Glassemballasje resirkuleres og brukes til bygningsblokker av oppskummet glass, som del av isolasjonsmaterialer i bygninger og til nytt glass.
Metallemballasje smeltes om og brukes til sykkeldeler, spiker med mer.
Plastemballasje videresorteres og brukes til nye produkter eller energiproduksjon.
Elektrisk/ elektroniskavfall demonteres og blir sortert etter material. Farlig avfall destrueres, metallene går til gjenvinning og plasten til energiproduksjon.
Farlig avfall sendes til destruksjon og energigjenvinning. Emballasjen sendes videre til gjenvinning.
Restavfall forbrennes i energigjenvinningsanlegg.
Viktige kontaktpersoner innen avfallshåndtering:

· Avdelingssjef for utvikling, kommunikasjon i Avfall Sør AS Elisabeth A. Helle(eah@avfallsor.no tlf 38075639)
· Leder forebyggende avd Kristiansandsregionen brann og redning IKS Jan Røilid (jan.roilid@kbr.no, 98244800)