2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

 

  Nord Øst Kvadraturen Vel (NØKV)
Postboks 422 – 4669 Kristiansand
Bankkonto: 3060.20.95408
 
 
Invitasjon til temamøte og årsmøte 2010
i Byhallen 15. Februar 2010 kl. 19.00
 
Dagsorden:
Åpent temamøte:
 
BRANNVERN I POSEBYEN
Representanter fra brannvernkomiteen legger fram forslag til tiltak for Posebyen 
Årsmøtesaker:
 
 
 1.      Godkjenning av innkalling og saksliste                  
2.      Valg av ordstyrer
3.      Styrets årsrapport (vedlagt)
4.      Godkjenning av revidert regnskap
5.      Forslag om endring av navn på velforeningen fra NØKV til Posebyen vel
6.      Forslag til ”ordensregler” for Posebyen
7.      Innkomne forslag
8.      Valg:
       nytt styre
       valgkomite
       revisor
9.      Eventuelt     
 
 
 
 
 
Styret:
 
Bente Pauline Buverud – tlf. 957 29 631
Kjell Tambini – tlf. 478 53 180
Wenche Rosenløv – tlf. 416 32 517
Torstein Sannes – tlf. 932 19 246
Bjørn Martens – tlf. 951 30 449
Gry Jakobsen, vara – tlf. 911 41 331
Aslaug Veåsen, vara – tlf. 928 48 339

 
Saker som ønskes behandlet må styret ha tilsendt en uke før møtet. Kan sendes:
Bjørn Martens, Kronprinsensgate 26 A, 4614 Kristiansand, e-post bjomartens@gmail.com.
 
Nye medlemmer ønskes også velkommen. 
Kontingenten for 2010 er kr 100,-. Den kan betales på vedlagte giro.
OBS. Husk å merke giroen med navn og adresse. Hvis du betaler fra nettbank, skriv ”Kontingent 2010 navn/adresse” i merknadsfeltet.
 
 
 ÅRSBERETNING 2009
 
Styret har bestått av:
 
Styremedlemmer:
Bente Pauline Buverud
Kjell Tambini
Wenche Rosenløv
Torstein Sannes
Bjørn Martens
 
Varamedlemmer:
Gry Jakobsen
Aslaug Veåsen
 
Aktivitet:
Det er avholdt 17 styremøter.
Styret har holdt møter med politikere og byråkrater omkring Posebyens potensiale.
Det er avholdt møte med brannvernkomiteen.
Det ble arrangert gatefest lørdag 29.08.09.
 
Saker:
Av de viktigste sakene som er behandlet i styret kan nevnes:
·         Generell ro og orden i Posebyen samt initiativ overfor kommunen mht. hybelfisering.
·         Høringsuttalelse om boligblokker på Ferjefjellet.
·         Høringsuttalelse om Aquarama samt felles anke mot vedtaket i samarbeid med Sydkvadraturen vel. Velforeningen er av den oppfatning at store prosjekter som Aquarama ikke kan behandles særskilt nå, men må inngå i kommunedelplan/Kvadraturplanen, som er under utarbeiding. Dette for å få en samlet vurdering av trafikk, parkering, kollektivtrafikk, utnyttelsesgrad mv.
·         Det vil bli deltagelse fra vellet når kommunale prosjekter som avfallsplan/søppelhåndtering samt vann- og avløpsplan kommer i gang.
·         Det er foretatt en gledelig oppjustering av gatebelysning for store deler av Posebyen.
·         Vi har påtalt mangelfull belysning langs elvebredden overfor kommunen.
·         Det har vært jobbet mye med "Posebyens potensiale", et initiativ for å opprettholde og forbedre Posebyen som bomiljø. Ulike ideer og visjoner er kommet fram, og "Madam Christensens hjørne" som ble presentert i Fædrelandsvennen er eksempel på dette.
·         Brannvern i Posebyen er et prosjekt som er jobbet med av tidligere styreleder Kjetil Drangsholt. Resultat fra dette arbeidet og tilbud om brannsikring for beboere vil være tema på årsmøtet.
·         Det vil bli fremmet forslag på årsmøtet om å endre navnet på velforeningen fra Nord Øst Kvadraturen vel ( NØKV) til Posebyen vel.
·         Det er opprettet egen web/ hjemmeside på internett for Posebyen velforening: Posebyen vel.no. Sakene som er omtalt her i årsberetningen pluss andre ting vil bli bredere presentert her.
 
Kristiansand 11. januar 2010.
 
For styret
Bjørn Martens 
                                                 
Hvordan vi vil ha det i Posebyen.
 
Posebyen er ett av de tettest befolkede områder i Kristiansand og setter store krav til det gode
naboskap.
Posebyen Vel ( tidl.NØKV) har i mange år vært opptatt av å ta vare på de gode kvalitetene i denne bydelen, men ser nå at mange beboere ikke tar nødvendig hensyn til at vi bor så tett .
Vi har derfor utarbeidet en liste med ordensregler, som vi håper kan bidra til å sikre beboerne
ro og orden samt trivsel og et godt naboskap.
 
Vi ønsker mye liv, men lite bråk.
 
 
                        ORDENSREGLER FOR POSEBYEN VEL
 
1.      Ved tilstelninger som medfører støy eller på andre måter kan være til sjenanse for naboene, må det meldes fra om dette god tid i forveien.
 
2.      Ved bruk av høy musikk eller annen høylytt innendørs aktivitet, må vinduer og dører
holdes lukket.
 
3.      Ved utendørs aktiviteter må lydnivået begrenses, så det ikke er til sjenanse for naboene.
 
4.      Det skal være ro i området senest kl.23.00.
 
5.      Søppeldunker taes inn eller trilles tilbake på fortauet snarest mulig etter tømming.
 
6.      Søppeldunkene må være tilpasset søppelmengden, så vi unngår overfylte søppeldunker.
(søppel som flyter).
 
7.      Utleiere skal sørge for at leietagere er informert om hvilke regler som gjelder i Vel’et
og at disse overholdes.
 
8.      Unngå å la bilen stå og gå på tomgang over lengre perioder.
 
9.      Husdyrhold må ikke være til sjenanse eller ulempe for naboene.
 
10. Prøve å ta hensyn til hverandre på en måte som ivaretar det gode naboskapet og alle de
kvaliteter vi ellers har her i Posebyen.
 
Vennlig hilsen
 
Posebyen Velforening
 
Invitasjonen er støttet av:  SPARESKILLINGSBANKEN