2024 © Posebyen vel | Email: post@posebyenvel.no | Telefon:

Årsmøtene

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes vanligvis innen utgangen av januar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved fullmakt.

Årsmøtet behandler:
– Årsmelding fra styret
– Regnskap i revidert stand
– Innkomne forslag
– Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
– Valg av:
— leder (særskilt valg)
— fire styremedlemmer
— to varamedlemmer
— to revisorer
— valgkomité på tre medlemmer
– utsending(er) til Norges Velforbunds landsmøte (og eventuelt: til fellesutvalget for velforeninger i kommunen)
– eventuelle komiteer.

Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen.

Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – sendes samtlige medlemmer.

Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene (evt. minst 10 medlemmer i små foreninger) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.