Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Vedtekter

 

§1. FORMÅL
Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser og i samarbeid med de kommunale myndigheter og andre i saker som angår miljø og trivsel.
Foreningen skal være partipolitisk nøytral
§2. MEDLEMSKAP
Medlemskapet i velforeningen er individuelt. Medlemmer av foreningen er fastboende innen et område begrenset av Tordenskjoldsgate, Otra, Tollbodgaten og Festningsgaten som har betalt kontingent.
Medlemmer over 16 år har stemmerett.
Medlemmer kan også tegnes av personer som eier hus i området. Personer bosatt utenom Posebyen Vels medlemsområde, kan ved betalt kontingent være støttemedlemmer uten stemmerett.
§3. KONTINGENT
Kontingent til velforeningen fastsettes av årsmøtet for ett år ad gangen.
§4. ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned og skal kunngjøres i dagspressen og på egen hjemmeside i god tid og senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før møtet.
På årsmøtet behandles:
a)      Godkjennelse av innkalling og styrets forslag til dagsorden.
b)      Styrets beretning
c)       Regnskap
d)      Valg av styre, valgnemd (3 medlemmer) og revisor.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig.
§5. STYRET
Styret velges blant fastboende medlemmer i foreningens virkeområde. Det består av 5 medlemmer og 3 varamenn. Etter første år fratrer to medlemmer ved loddtrekning. Siden velges to og tre medlemmer hvert annet år ad gangen.
Styret holder møte når formannen bestemmer, eller når ett medlem krever det. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.
Styret velger selv formann, kasserer og sekretær for ett år ad gangen. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer/ varamenn er tilstede. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av de tilstedeværende medlememer.
 
§6. VEDTEKTSENDRINGER – OPPLØSNING
Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen avgjøres på årsmøtet minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Ved oppløsningen avgjør årsmøtet ved simpelt flertall hvordan foreningens midler skal disponeres.

------------------

Revidert etter årsmøtet 25. februar 2014 (§2)