Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta. Offentlig ettersyn.

Frist for uttalelse / merknader til planen er satt til 01.09.09.

 

Uttalelse fra Posebyen Vel (NØKV) 

De fremtidige prosjektene som planlegges, Marinetomta (28000 m2),

NAV-bygg, Filadelfia (24000 m2),Fergefjellet, boliger under bygging på

Tangen og i Kvadraturen,Tangen vgs, Kilden mv. vil alle generere økt

trafikk til Kvadraturen.

Dette må sees i sammenheng.

I utgangspunktet må vi forvente at kommunen forlanger at utbyggerne av

de største prosjektene beskriver forventet trafikkøkning og hvordan

denne tenkes løst.Det vil ellers bli vanskelig å se hvordan den økte

trafikken i Kvadraturen lar seg harmonisere med alminnelige miljøkrav

til bosonene.Det blir også en nærmest umulig situasjon å sette

velforeningene i, om det først gis tilslutning til en rekke prosjekter

for så å invitere oss med til å løse trafikkproblemene via

Kvadraturplanen.

 

Vår oppfatning er derfor at det må følge med trafikkløsninger for de

store prosjektene. Blir trafikk-konsekvensene for store må det få

følger for prosjektene.

 

Vårt ønske er i utgangspunktet så lite trafikk som mulig, særlig i bosonene.

Vårt mål er mindre trafikk enn det er idag.

Vi ser for oss at trafikken i bosonene begrenses til bruk for beboere,

besøkende og nyttetransport.

Vi vil også minne om det spesielle vern som forutsettes for Posebyen.

 

Trafikk:

De vedlagte reguleringsplaner inkludert konsekvensutredning, trafikk,

tar kun for seg nærområdet til Marinetomta.

Dette blir alt for snevert da trafikkmønster vil kunne endre seg i

større deler av Kvadraturen.

For å komme til Marinetomta må de fleste passere gjennom hele Kvadraturen.

Ved stor trafikk vil da feks. Tordenskjoldsgate / Elvegata lett bli

brukt som omkjøringsgater.

 

Trafikkstøy:

Støyberegningene for nærområdet til Marinetomta er basert på modeller

som forutsetter at vinduer og ventiler er lukket.

Det konkluderes med at ingen hus da vil få innendørs nivå over høyeste

støynivå som er på 42 dB(A).

Når ventiler og vinduer åpnes er det utendørs lydnivå som gjelder og

dette er beregnet til 66- 68 dB(A).

De nasjonale mål er at støyplager skal reduseres med 10 %innen 2020.

 

Luftkvalitet:

Med den økning i trafikk som forsiktig estimeres her (9950 biler i

snitt i døgnet) vil 4 av 10 personer oppgi at de er plaget av

luftforurensning.(Kilde SFT, "Kommunene må planlegge for ren luft")

SFT foreslår i nye retningslinjer for planarbeid i byer og tettsteder

å kunne stille miljøkrav i plansaker.

Dersom luftkvaliteten ikke er (blir) god nok vil kommunen også kunne

pålegge å gjennomføre nødvendige tiltak.

Reguleringsplanen mangler slike opplysninger.Disse må innhentes og

soneinndeling for luftforurensning (PM 10 og NO2) må utarbeides.

 

 

Med de nevnte store fremtidige prosjekter som planlegges ser vi det

som svært uheldig å behandle prosjektene hver for seg uten noen samlet

plan for trafikkavvikling mv.

 

Dersom de planlagte prosjektene skal bli realisert må det utarbeides

fremtidsrettede trafikale løsninger som er til gode for bomiljøene i

Kvadraturen ,for besøkende til Kvadraturen og for en bærekraftig

miljøby.

 

Vi vil foreslå som et bidrag i den forbindelse at de største nye

prosjektene Marinetomta og Filadelfia får felles tilkjørselvei i

tunell fra øst som ender opp i tilpassete parkeringsanlegg under

bakken.

 

Trafikk til sentrum fra vest og nord ender i parkeringsanlegg i Baneheia.

 

Fra parkeringsanleggene må det etableres gode og miljøriktige

kollektivløsninger som sørger for transport videre til sentrale deler

av byen.

Vi ser på det som vesentlig at det benyttes allerede eksisterende

traseer til dette samt den planlagte Havnegata.

Vi vil bemerke at det må ungås å åpne opp for kollektivtrafikk i

bosoner, eks. Elvegata, Østre Strandgate og Kongensgate og at en

tilstreber å fjerne trafikk i eks. Henrik Wegelandsgate.Vi forventer å

bli innvolvert i dette planarbeidet i forbindelse med Kvadraturplanen

og de bevilgede midler til miljøtiltak i Kvadraturen.

 

Vi håper det blir brukt tilstrekkelig med tid og ressurser for å få

fram løsninger som det kan leves med en god stund fremover.

 

Mvh

Posebyen vel ( NØKV)

 

Bjørn Martens