Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Til

Kristiansand bystyre

Klage på byutviklingsstyrets vedtak ”Midlertidig dispensasjon for 5 år – bruksendring fra forretning til forsamlingslokale” , 09.06.2011.

Posebyen Vel vil med dette be om at bystyret behandler nevnte sak.

Etter byutviklingsstyrets vedtak om å gi midlertidig dispensasjon til bruksendring fra forretning til forsamlingslokale i Henrik Wergelands gate 79, har velforeningens styre mottatt en rekke henvendelser fra beboere i Posebyen.

På samme måte som velforeningen tidligere har uttalt i brev til byutviklingsstyret, er beboerne sterkt bekymret for den betydelig økte aktiviteten som et nytt forsamlingslokale vil måtte medføre. Muslimsk senter er stor menighet med 2000 medlemmer. Selv om det selvsagt ikke er slik at alle disse medlemmene møter på en gang til menighetenes ulike gjøremål, er det all grunn til å forvente en relativt stor og muligens noe annerledes aktivitet i dette omtråde.

Kommunen ønsker gjennom sine gamle og nye planer at Posebyen skal være et attraktivt boligområde i byens sentrum. Selv om beboerne må regne med mer trafikk, folk, lyd og tildels støy enn i boligområder utenfor sentrum, må de kunne forvente at kommunen vil prøve å skjerme boligområde for mer belastning enn strengt nødvendig. Etter vårt syn vil dette bl.a. bety å dempe gjennomfartstrafikk, fremmedparkering og store ansamlinger av folk.

De mange forsamlingslokalene som allerede finnes i Posebyen og dens randsoner, medfører belastninger for beboerne. Dette er kommunen godt orientert om. Ved å tilføre bydelen enda et forsamlingslokale økes mengden av mennesker, biler, lyd og støy ytterligere. Det bør være innlysende at dette er sterkt uønsket for beboerne uansett hva forsamlingslokalet skal brukes til og hvem det skal brukes av.

Som i alle andre boligområder ønsker Posebyens beboere minst mulig trafikk, mest mulig ro om kvelder og netter, mulighet for bilparkering i rimelig nærhet, mulighet for trafikkmessig trygg bevegelse til og fra boligen, og en felles forpliktelse og et visst ”eierskap” til bydelen. Alt dette vil være med på å gjøre bydelen til et godt og attraktivt sted å bo, selv om det dreier seg en bymessig lokalisering.

Det bør være innlysende at forsamlingslokaler som lite eller ingenting har med bydelen som boligområde å gjøre, er uønsket og belastende.

Utkast til ny ”Kvadraturplan” skisserer en rekke meget positive tiltak for Posebyen. Også gjennom den foreslåtte revisjon av verneplanen, ser vi for oss muligheten til å utvikle denne bydelen til en flott ”gamleby”, høyst severdig og attraktiv for alle kristiansandere, for beboerne og for turistene.  Veien å gå mot en slik visjon er ikke å tilføre et nytt, trafikkøkende forsamlingslokale.

Velforeningen tillater seg å håpe på en bystyrebehandling med et annet utfall!

Med vennlig hilsen