Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 


Uttalelse til reguleringsplan for kvartal 42. Plan nr. 1267. Offentlig ettersyn.

Menigheten Filadelfia.

Uttalelse fra Posebyen velforening.

Viser innledningsvist til saksfremstilling fra Kristiansand kommunes Planavdeling.

Her gjennomgås de vesentligste problemstillinger som planforslaget innebærer på en ryddig og nøktern måte.

Posebyen velforening vil påpeke og utdype noe av det vi som velforening mener kan få konsekvenser for vårt boområde.

Byggehøyde:

Det er svært uheldig, om det i det hele tatt kan tenkes, å gi tillatelse til at en del av kvartalet får et tårnbygg i 12 etasjer.

Dette vil helt klart kunne gi presedens i fremtidige byggesaker og er samtidig helt ute av proporsjon i forhold til gjeldende reguleringsplan og forslag til ny Kvadraturplan.

Trafikk:

Det forventes en økning på ca. 1000 kjøretøy med det omfang planen har i dag.

Det er i kalkylen tatt utgangspunkt i dagens trafikk slik at det betydelige tilskudd som Aquarama vil medføre må adderes som en ytterligere økning og alt dette er i det samme område.

Vi stiller oss også spørrende til hvordan dette samsvarer med miljømålene om å redusere trafikken til sentrum og som kommunen får belønningsmidler til.
Den vedlagte reguleringsplan tar kun for seg nærområdet til Kvartal 42.
Dette blir alt for snevert da trafikkmønster vil kunne endre seg i
større deler av Kvadraturen.
For å komme fra og til Kvartal 42 må de fleste passere gjennom hele Kvadraturen.
Vår bekymring er at den svære økningen i trafikk vil føre til økt press på allerede belastede gater og føre til at nye trafikkmønstre vil kunne etablere seg.

Det er også vanskelig å se hvordan parkering tenkes løst når forsamlingslokale til 2000 mennesker skal fylles opp samtidig som det er drift i kvartalet med planlagt sykehjem, forretninger, kontorer mv. og kanskje en håndballkamp i Aquarama i tillegg.

Det er avsatt plass til 200 parkeringsplasser under gateplan.

Dette kan ikke holde! Dette blir problematisk og må redegjøres nærmere for.

Posebyen vel kan ikke akseptere at manglende parkeringskapasitet løses ved å benytte gatene i nærliggende bomiljøer.

Vår oppfatning er at det må følge med trafikkløsninger for de
store prosjektene. Blir trafikk-konsekvensene for store må det få
følger for prosjektene.

Vårt ønske er i utgangspunktet så lite trafikk som mulig, særlig i bosonene.
Vårt mål er mindre trafikk enn det er idag.
Vi ser for oss at trafikken i bosonene begrenses til bruk for beboere,
besøkende og nyttetransport.
Vi vil også minne om det spesielle vern som forutsettes for Posebyen.

Trafikkstøy:
De nasjonale mål er at støyplager skal reduseres med 10 % innen 2020.
Ved kvartal 42 er det beregnet en økning av støynivået slik at det vil ligge på over 70 dB.

Det påpekes at det ikke er forenlig med beboelse i nærheten av slike støynivåer.

Luftkvalitet:
Med den økning i trafikk som forsiktig estimeres her vil 4 av 10 personer oppgi at de er plaget av
luftforurensning.(Kilde SFT, "Kommunene må planlegge for ren luft")

I vinter var det overskridelse av grenseverdiene i sentrum grunnet kombinasjonen kaldt vær og biltrafikk.
SFT foreslår i nye retningslinjer for planarbeid i byer og tettsteder
å kunne stille miljøkrav i plansaker.
Dersom luftkvaliteten ikke er (blir) god nok vil kommunen også kunne
pålegge å gjennomføre nødvendige tiltak.
Reguleringsplanen mangler slike opplysninger. Disse må innhentes og
soneinndeling for luftforurensning (PM 10 og NO2) må utarbeides.
 

Med de store fremtidige prosjekter som planlegges og bygges i sentrum ser vi det
som svært uheldig å behandle prosjektene hver for seg uten noen samlet
plan for trafikkavvikling, miljøpåvirkning eller konsekvensutredning for bomiljøene i nærmeste omgivelser.

Mvh
Posebyen vel

Bjørn Martens