Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I POSEBYEN VEL

Fylkeshuset, 9. februar 2012

 

Før årsmøtet var det temamøte om SMS-prosjektet ved John Johansen, rådgiver By- og Samfunnsenheten, Kristiansand Kommune.

1.       Innkalling og saksliste: Godkjent med kommentarer om litt sen innkalling. Tas til etterretning.

2.       Valg av ordstyrer: Tor Peersen

3.       Styrets årsberetning: Godkjent

4.       Revidert regnskap: Godkjent med kommentar til en liten summeringsfeil

5.       Fastsettelse av kontingent: Kontingent for kommende år fastsatt til kr 100.-

6.       Innkomne forslag:

·         Forslag til ny § 4 i vedtektene: 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned og skal kunngjøres i dagspressen og på egen hjemmeside i god tid før møtet og senest 14 dager før møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før møtet.

Under diskusjonen endret forslagsstiller tidspunktene til hhv 21 dager og 14 dager.

Mot 3 stemmer opprettholdes nåværende § 4 i vedtektene.

Forslag i forbindelse med Posebyvel-planen:

Posebyvel-planen legges ut til høring blant medlemmene med en angitt frist for innsendelse av kommentarer. Alle innkomne kommentarer forelegges medlemmene og behandles/diskuteres i medlemsmøte(r) med sikte på endelig vedtak i kommende årsmøte evt. et ekstraordinært årsmøte.

Forslaget ble vedtatt og frist for innsendelse av kommentarer ble satt til 9. april 2012. Kommentarene kan sendes på mail til styret (mailadresser på hjemmesiden).

Innspill vil bli tatt med videre i arbeidet vi skal inn i etter hvert i forbindelse med Kommunedelplanen. Viktig å prioritere.

Under diskusjonen kom det frem ønske om å opprette en åpen facebook-side for Posebyen Vel, og dette skal vi se om vi kan få startet opp. Det kan gi en enklere og bedre form for kommunikasjon mellom medlemmene.

                               Ett forslag gikk på vervekampanje for å få flere medlemmer samt innspill på                                problemer når det gjelder brøyting, parkering og søppel.

Det ble ikke konkludert på vervekampanje, og de 3 andre punktene som dreide seg om brøyting, parkering og søppel, er ting som er med i Posebyvel-planen og vil bli tatt med i det videre arbeidet.

7.       Valg

Styremedlemmer, valgt for perioden februar 2012 – februar 2014:

Tore Solem

Kjell Tambini (gjenvalgt)

Bjørn Martens, Siri Hangeland og Turid Kjellevik var ikke på valg. De er valgt til 2013.

 

Varamedlemmer, valgt for 1 år:

Jan Arnfinn Stølen (gjenvalgt)

Tor Peersen (gjenvalgt)

Wenche Rosenløv (gjenvalgt)

 

Revisor, valgperiode 1 år:

Birger Fjeldskaar (gjenvalgt)

 

Valgkomite, valgperiode 1 år:

Bente P. Buverud (ny)

Elise Stray (gjenvalgt)

Aslaug Veåsen (gjenvalgt)

 

8.       Eventuelt

Medlemmene ble oppfordret til å møte på SMS-prosjektets møte, ”Hjelp promenadene”, som finner sted på Tangen Videregårende skole tirsdag 14. februar 2012, kl 18.00-20.00. Prosjektets viktigste prioritering vil være Elvebredden Vest.

 

Litt dårlig oppfølging på hjemmesidene våre ble forklart med tekniske problemer for tiden. Det jobbes med saken.

 

Turid Kjellevik, referent