Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

 


Invitasjon til temamøte og årsmøte 2014

 

25. februar 2014 kl. 19.00

Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, frammøte ved hovedinngang

 

Dagsorden:

Åpent temamøte:

PARKERING I POSEBYEN

Styreleder i Parkeringsselskapet Aase Gerd Paulsen kommer

sammen med lederen for selskapet

 


 

Årsmøtesaker:

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste                  

2.      Valg av ordstyrer

3.      Styrets årsberetning (vedlagt)

4.      Godkjenning av revidert regnskap

5.      Fastsettelse av kontingent

6.      Innkomne forslag

7.      Valg:

-       nytt styre

-       valgkomite

-       revisor

Saker som ønskes behandlet må styret ha tilsendt en uke før møtet. Kan sendes:

Turid Kjellevik, Kronprinsensgate 44 A, 4614 Kristiansand, e-post post@posebyenvel.no  

Nye medlemmer ønskes også velkommen!


Kontingenten for 2014 er kr 100,-. Den kan betales på vedlagte giro.

OBS. Husk å merke giroen med navn og adresse. Hvis du betaler fra nettbank, skriv ”Kontingent 2014 navn/adresse” i merknadsfeltet. Kontonr står øverst på denne siden.

 

ÅRSBERETNING 2013 

Styret har bestått av:

Tore Solem – Leder

Kjell Tambini – Nestleder

Kari Steffensen – Medlem

Ellen Sofie Munthe – Medlem

Wenche Rosenløv – Medlem

 

Bjørn Martens - Varamedlem 

Turid Kjellevik - Varamedlem

Tor Peersen - Varamedlem

 

Det har vært avholdt 9 styremøter siden forrige årsmøte.

SAKER

Avfall Sør

Avfall Sør planla 4 returpunkter i Kvadraturen bl.a. ett ved Bentsens hus. Vi fryktet forsøpling rundt Bentsens hus og ønsket å plassere det ved elvebredden i stedet. Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. Containerne er imidlertid ikke utplassert. 

Elvebredden

Vi har fulgt aktivitetene i kommunens SMS-prosjekt. Til nå har de mest konsentrert seg om Grimsbekken og Gravane, men det er kommet lys langs Elvebredden og det er vi fornøyd med. Ellers går det ganske tregt med planene langs Elvebredden. Prosjektet kan følges på www.smsprosjektet.no.

Posebyen frivilligsentral

Blåkors driver en frivilligsentral som yter tjenester til dem som trenger det. Vi er blitt orientert om det arbeid som gjøres og diskutert mulige samarbeidsformer som foreløpig ikke er konkretisert. Det er imidlertid opprettet kontakt og informasjon om sentralen og dens tjenester er lagt ut på vår hjemmeside. 

Kvartal 42 Filadelfia-bygget

Filadelfia-bygget er nå revet for å gi plass til et nytt bygg. Under byggesaksbehandlingen har vi hatt innspill for å ivareta våre medlemmers interesser mht støy, gateparkering og annen ulempe. Det er imidlertid uklart hvilken innvirkning det har hatt.  

Kvartal 5

I forbindelse med at kommunen skal utarbeide en sak for politisk behandling for ”Fremtidig bruk og vitalisering av kvartal 5”, har vi vært i møte med Kristiansand kommune, kultur og Kristiansand kommune, eiendom hvor vi har lagt frem våre synspunkter på denne saken. Vi har spesielt henvist til Posebyplanen vår og er positive til en vitalisering av kvartalet.

Vi har også ganske løpende kontakt med Foreningen Posebyen som jobber spesielt for dette.

Bentsens hus

Foreningen Posebyen er blitt selvstendig bruker av Bentsens hus med egen representant i brukergruppen. Dette innebærer at Bente Buverud trer ut som Posebyen Vel sin representant. Posebyen Vel har foreløpig ikke valgt noen ny representant til brukergruppen.

Kvartal 71 og området ved Tordenskjoldsgate skole

I forbindelse med planarbeidet for kvartal 71 og området ved Tordenskjoldsgate skole har vi overfor kommunen utrykt bekymring for støy, forurensing og parkeringsproblemer som kan påvirke beboere i Posebyen. 

St.Hans feiring

Utspill mot Syd-kvadraturen Vel er gjort med tanke på å samarbeide om St. Hans arrangement. Det er blitt godt mottatt og samarbeidet bør nå konkretiseres mer i løpet av våren. 

Turisttrafikk i Posebyen

Etter innspill fra en Poseby-beboer om mye trafikk med store turistbusser i Posebyen i sommer, har vi sendt henstilling både til buss-selskap og de som driver guidede turer om de kan prøve å redusere denne trafikken.

Arrangementer på Torvet

Styret har engasjert seg for å få støy fra scene vendt bort fra Posebyen, men har ikke lykkes med det foreløpig. Vi har fått melding fra Miljøretta Helsevern om at de ønsker å logge støyen for å ha dette som dokumentasjon.

Parkering

Det er forsøkt å få til en ordning med parkering i parkeringshus ved kraftige snøfall og snørydding, men det har ikke gitt noe resultat foreløpig.

 

Styret minner for øvrig om avtalen med kommunen og Sønnico vedrørende installasjon av brannvarslere med direkte kontakt til Brannstasjonen. Kontakt byantikvaren for info og avtale.