Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

I forbindelse med henvendelse fra våre medlemmer, ble følgende oversendt Kommunens Tekniske etat og Miljørettet Helsevern:

 

Kristiansand Kommune, teknisk etat.

Miljørettet helsevern i Kristiansand.

 

Sak:

Torsdagskveld på Torget.

Posebyen velforening ser positivt på arrangementet ”Torsdagskveld på Torvet” og andre liknende arrangementer.

I anledning slike arrangementer, mottar Posebyen vel også henvendelser fra folk som plages med lydnivået som særlig forsterkes når musikk-scenen er rettet mot bebyggelsen i bla. Posebyen.

Vi ber om at det blir vurdert å flytte scenen retning Kirkegata slik at musikken og lignende kan rettes mot sydvest slik det gjøres ved enkelte andre arrangementer.

Vi ber om at saken også sendes til uttalelse i Miljørettet Helsevern med henvisning til om en flytting av scenen er en bedre måte å etterkomme de anbefalinger som gis i Helsedirektoratets veileder om konsert og kulturarrangementer.

 

Med hilsen fra

Posebyen vel

Bjørn Martens.

(oktober 2013)

------------------------

Miljørettet Helsevern har opprettet sak med saksbehandler for dette, og vi avventer svar.

 

OG HER KOMMER SVARET:

20.01.14

TILBAKEMELDING PÅ KLAGE PÅ STØY FRA ARRANGEMENT "TROSDAGSKVELD PÅ TORVET"

Viser til oversendte klage vedrørende støy fra arrangementet "Sommer på Torvet".

Det er utarbeidet en veileder for musikkanlegg og helse, veilederen er ment å bidra til å forebygge og redusere helseskade og helseplager for omgivelsene som følge av høyt lydnivå og forebygge helseskader for publikum og ansatte ved aktiviteter som bla. konserter og festivaler.

Veilederen skisserer en del virkemidler som kan settes i verk for å forebygge og redusere helseplager som naboer til et arrangement opplever som følge av høy lyd.

Veilederen sier noe om antall arrangementsdager i løpet av ett år. Dersom det er inntil seks arrangementsdager i løpet av ett år, så skal tabell 5.1.1 benyttes og lydnivåene pr dag, kveld og natt skal overholdes. Dersom det er mer enn 6 arrangementsdager i året, skal tabell 5.1.2 benyttes. Torvet i Kristiansand benyttes mer enn seks ganger i løpet av ett år til ulike musikkarrangement, det er derfor vår oppfatning at tabell 5.1.2 skal benyttes i denne saken.

Til tabell 5.1.2 står det "Dersom en arrangør/virksomhet har mer enn 6 arrangementsdager pr. år, settes det krav til hvordan lydnivået oppleves inne hos naboene, både i samme bygg og i omgivelsene".

Vi vil derfor be arrangørene av "Sommer på Torvet" om å foreta lydmålinger av arrangementet sommeren 2014 for å få klarhet i hvilke lydnivåer det er snakk om. Vi kan da legge disse verdiene til grunn og gjøre en konkret avveining av hvilket lydnivå som vil være akseptabelt i forhold til hyppighet, lydnivå og aktuelle avbøtende tiltak.

Med hilsen

Are Vegusdal

Avdelingsingeniør Miljørettet helsevern