Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

 

Posebyen Vel er bedt om en høringsuttalelse i forbindelse med at Avfall Sør ønsker å plassere et returpunkt for søppel øverst i Kronprinsensgate, ved Bentsens Hus.

Posebyen Vel sendte denne uttalelsen:

Hei.

Viser til oversendt søknad om å etablere returpunkt i Posebyen ( punkt 2). Enden av Kronprinsensgate øverst mot Tordenskjoldsgate.
Vi er imot at returpunktet plasseres så nært til bebyggelse med tanke på trafikk, støy og oppsamling av søppel som dessverre ofte kommer i tilknytning til returpunktene.
Vi er imidlertid positive til å få et returpunkt i nærheten da avstander er blitt store til eksisterende punkter.
Vi ser for oss at det kan være mulig å plassere et returpunkt ved Fylkesahuset uten sjenanse for beboere.
Ta gjerne en kontakt med oss for å se nærmere på plassering og eventuell utforming av returpunkt.
 
 
Mvh
Bjørn Martens
Posebyen vel-
 
Her er svaret fra Avfall Sør:

Fra: MJM@avfallsor.no [mailto:MJM@avfallsor.no]
Sendt: 23. mai 2013 10:57
Til: Bjørn Martens; bjomartens@gmail.com
Kopi: fr@avfallsor.no; ma@avfallsor.no; jsk@avfallsor.no; Gro.K.solas@kristiansand.kommune.no
Emne: Vedrørende forslag til plassering av returpunkt i Posebyen, Kvadraturen i Kristiansand

 

Til Posebyen Vel

Ved Bjørn Martens

Vi viser til mail av 16.mai 2013 fra Posebyen Vel ved Bjørn Martens. Vi har i dag prøvd å nå deg på telefonen uten å lykkes.

Vi har nå befart og vurdert forslaget fra Posebyen Vel om mulighetene for å plassere et returpunkt nedenfor Agder Energi’s Trafo i Henrik Wergelandsgate eller på denne strekningen langs elva oppover mot Rolfs Elektro.

Vi vurderer dette området som lite ønskelig ettersom brukere må krysse gang- og sykkelsti for å komme ned til området, i tillegg er det bratt ned mot elva noe som gjør dette problematisk særlig på vinterstid. Når det gjelder muligheter for nedgravd løsning her, må det også tas hensyn til kabler og ledningsnett samt drenering mot elva. Vi vurderte faktisk også dette området før dagens forslag til plassering ble aktuell, men kom den gang også til at dette var en lite ønskelig plassering.

Vi kommer derfor til i vårt brev til Kristiansand kommune å foreslå som en midlertidig prøveordning, at vi plasserer returpunktet slik vi tidligere har foreslått, i enden av Kronprinsensgate mot Tordenskioldsgate. Dersom dette skulle føre til problemer og sjenanse, vil vi selvsagt fjerne returpunktet. Vi vil oversende til Posebyen Vel en kopi av vårt oversendelsesbrev til kommunen. Det er Kristiansand kommune som fatter vedtak i saken. Vedtaket kan påklages.

Når det gjelder nedgravd løsning, er dette en betydelig lengre prosess som også må innebære muligheter for en mer permanent løsning. Vi kan på sikt sammen med Posebyen Vel arbeide for og se på mulighetene for en annen plassering og en permanent nedgravd løsning dersom dette er ønskelig.

Med hilsen

Marith J. Moe

Avfall Sør Husholdning AS Rådgiver