Hva skjer i Posebyen (nyheter)

 
Årsmøte 1. mars 2016 kl 18-21, Byhallen i Rådhuset
 
 
Posebyplanen
 1. Etablering av Arbeidsutvalg for Posebyen
 2. Kvadraturplanen
 3. Kvartal 5
 4. Årsmøtet 2012
 5. Uttalelse til reguleringsplan for Marinetomta
 6. Visjon for ny næring i Posebyen
 7. Årsberetning 2010
 8. Referat fra årsmøtet 2010
 9. Brannvern
 10. Uttalelser om fortau
 11. Eiendomsskatt
 12. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 1
 13. Uttalelse om Muslimsk Aktivitetshus - 2
Uttalelse om kvartal 42 Filadelfia
Uttalelse om kvartal 71                                                                                                                      Uttalelse om parkering under Torvet Uttalelse om Kulturstrategiplanen Uttalelse om Kvadaturdelplanen - City-delen
Årsmøte 2013 - Årsberetning og referat
Uttalelse om Kvartal 42 Filadelfia - 2
SMS-prosjektet
Returpunkt for søppel
Bosoneparkering for el-biler
Turistbusser i Posebyen
Musikkstøy fra Torvet
Årsmøte 2014 - Årsberetning
Referat fra Årsmøtet 2014
 

 

Invitasjon til temamøte og årsmøte 2013

 26. februar 2013 kl. 19.00

Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65, frammøte ved hovedinngang

 Dagsorden:

Åpent temamøte:

”POSEBYEN UNDER KULTURPARAPLYEN”

v/Kulturdirektør Stein Tore Sorthe

 

Årsmøtesaker:

Godkjenning av innkalling og saksliste           

Valg av ordstyrer

3.      Styrets årsberetning (vedlagt)

4.      Godkjenning av revidert regnskap

5.      Fastsettelse av kontingent

6.      Innkomne forslag

7.      Valg                 :-       nytt styre

-       valgkomite

-       revisor

Styret:

Bjørn Martens – tlf. 951 30 449

Kjell Tambini – tlf. 478 53 180

Siri Hangeland – tlf. 906 35 844

Turid Kjellevik – tlf. 959 26 902

Tore Solem – tlf. 920 32 825

Wenche Rosenløv, vara – tlf. 416 32 517

Tor Peersen, vara – tlf. 950 48 107

Jan A.Stølen, vara – tlf. 918 73 612


Saker som ønskes behandlet må styret ha tilsendt en uke før møtet. Kan sendes:

Bjørn Martens, Kronprinsensgate 26 A, 4614 Kristiansand, e-post post@posebyenvel.no

 Nye medlemmer ønskes også velkommen!

Kontingenten for 2013 er kr 100,-. Den kan betales på vedlagte giro.

OBS. Husk å merke giroen med navn og adresse. Hvis du betaler fra nettbank, skriv ”Kontingent 2013 navn/adresse” i merknadsfeltet

 

  ÅRSBERETNING 2012

 Styret har bestått av:

 Styremedlemmer:

Bjørn Martens, leder

Kjell Tambini

Siri Hangeland

Turid Kjellevik

Tore Solem

Varamedlemmer:

Tor Peersen

Wenche Rosenløv

Jan A. Stølen

 AKTIVITETER

Etter innspill på forrige årsmøte har styret fått opprettet egen Facebook-side for Posebyen Vel. Det er kommet en del ”liker”, men flere av disse samt innspill, kommentarer, bilder o.a. fra flere posebyentusiaster hadde vært ønskelig.

Høringsuttalelser som er blitt sendt, er lagt inn på våre nettsider (www.posebyenvel.no).

Vi er stadig i kontakt med kommunen både når det gjelder Kommunedelplanen/Kvadraturplanen og Posebyplanen.

Vi er aktivt med som høringsgruppe i SMS-prosjektet og har deltatt på ”brainstormings”-møter i dette prosjektet.

Vi har deltatt på møte i velforeningen for Heiden/Ferjefjellet i forbindelse med utbyggingsplanene i dette området.

Eierne av Lundegården i Holbergsgate/H.Wergelandsgt. søkte igjen om dispensasjon fra § 7 i vedtektene for Posebyen. Gunvald Opstad sendte inn klage igjen og vi sendte støtteerklæring for denne klagen til Plan- og Bygningsetaten. Nå er det endelig kommet plantegninger som har tatt hensyn til klager og innspill!

SAKER

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden..

Av de viktigste sakene som er behandlet i styret kan nevnes:

Kommunedelplanen/Kvadraturplanen:

Vi sendte inn vår egen Posebyen Vel plan som vårt innspill til Kvadraturplanen. Flere av våre innspill er nå nevnt i det endelige dokumentet som ligger på kommunens nettside.

Iflg. Saksbehandler på Kvadraturplanen, A. Lislevand, arbeides det nå med å samordne de ulike tiltakene som er rekke kommunale etater må arbeide med i forlengelsen av den endelige godkjennelsen av planen. Det vurderes å lage er egen gruppe for dette som antas å ville trekke inn ”eksterne” aktører som for eksempel Velforeninger for informasjonsutveksling, høringer etc. Vi har spilt inn ønske om denne opprettelsen og at vi sterkt ønsker å delta der.

Kristiansand Kulturstrategiplan og Kvartal 5:

Vi har sendt en høringsuttalelse på Kulturstrategiplanen og meddelt misnøye med at verken Posebyen eller Kvartal 5 er tatt med i denne planen. Bente Pauline Buverud er Posebyen Vels representant i brukergruppa for Bentsens Hus, og også denne gruppa har sendt høringsuttalelse på planen.

Posebyplanen

I Kvadraturplanen ble det vedtatt å revidere den gamle Posebyplanen. Dette er et arbeid Helge Solli i kommunen er ansvarlig for. Han er imidlertid for tiden utstasjonert på Svalbard og hans vikar Arne Buli jobber bare 2 dager i uka. Prosjektet er derfor lagt på is til Solli kommer tilbake.

SMS-prosjektet  (Stedsutvikling-Medvirkning-Sosiale møteplasser): Dette er et samarbeid mellom Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune (samt Gøteborg/Halmstad og Fredrikstad). De 3 hovedprioriteringene i prosjektet er

1)      Folkehelse og friluftsliv i byen

2)      Videreutvikle metoder for medvirkning i byplanlegging

3)      Sosial konsekvensutredning

Her har vi vært med på 2 store møter med mye informasjon, flotte presentasjoner og gruppearbeid. Det dreier seg om hva som skal skje med Elvepromenaden og Strandpromenaden i tiden fremover, og det er et spennende prosjekt.

Brannvern

Vi holder stadig saken om brannvarsling varm, og avventer nå kommunens initiativ.

Høringsuttalelser

 

Kristiansand, 11. februar 2013

For styret i Posebyen Velforening

Turid Kjellevik

---------------------------------------------------------------------------------------
REFERAT FRA ÅRSMØTE I POSEBYEN VEL

Fylkeshuset, 26. februar 2013

Tilstede: 22 personer

Før årsmøtet var det temamøte om ”Posebyen under kulturparaplyen” ved kulturdirektør Stein Tore Sorthe.

1.       Innkalling og saksliste: Godkjent

2.       Valg av ordstyrer: Bjørn Martens

3.       Styrets årsberetning: Godkjent

4.       Revidert regnskap: Godkjent  

5.       Fastsettelse av kontingent: Kontingent for kommende år fastsatt til kr 100.-

6.       Innkomne forslag: Et forslag om ”avgiftsfri soneparkering for elbiler” kom etter fristen og vil bli overført til nytt styre for evt. behandling

7.       Valg

Styremedlemmer, valgt for perioden februar 2012 – februar 2014:

   Kari Steffensen (ny)

   Ellen Sofie Munthe (ny)

   Wenche Rosenløv (ny)

   Kjell Tambini og Tore Solem var ikke på valg. De er valgt til 2014.

   Varamedlemmer, valgt for 1 år:

   Tor Peersen (gjenvalgt)

   Bjørn Martens (ny)

   Turid Kjellevik (ny)

   Revisor, valgperiode 1 år:

  Birger Fjeldskaar (gjenvalgt)

 Valgkomite,valgt for 1 år

Bente Pauline Buverud (gjenvalgt)

Elise Stray (gjenvalgt)